Osmangazi Personeline Afet ve Acil Durum Eğitimi

Osmangazi Belediyesi‘nin personele yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kesintisiz bir şekildi sürüyor. Olası bir afet ve acil durumda görev alacak personel, Bursa Afet Eğitim Merkezinde düzenlenen ‘Afet ve Acil Durum Eğitimi’ne katılarak, felaket anında yapacakları görevlerle ilgili ayrıntılı eğitimden geçirildi.

Personele yönelik düzenlediği seminerlerle kurum içi hizmet kalitesini arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi çalışanlarına, afet ve acil durum eğitimi verildi. Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının koordinasyonunda, Bursa Afet Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitimlere 200 personel katıldı. Teorik ve uygulamalı olarak iki bölüm halinde gerçekleştirilen 10 günlük eğitimlere katılar personel, similasyon merkezlerindeki eğitimlerinde olası bir afet sonrası nasıl davranmaları gerektiği konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirildi.

Personele yönelik düzenlenen ‘Afet ve Acil Durum Eğitimi’ hakkında değerlendirmede bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa deprem riski en yüksek yerleşim yerlerinin başında geliyor. Deprem dışında yaşanması muhtemel olan sel, yangın ve fırtına gibi felaketler sonrası, afete maruz kalmış insanlarımıza bir an önce yardımcı olmak adına personelimize yönelik ‘Afet ve Acil Durum Eğitimi’ düzenledik. Bursa Afet Eğitim Merkezinde düzenlenen ve 200 personelimizin katıldığı eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verilmiştir. Teorik eğitimin yanı sıra, gerçeğe uygun olarak hazırlanan similasyon salonlarında deprem, fırtına, sel, yangın eğitimleri de uygulamalı ve anlatımlı olarak aldılar. Osmangazi Belediyesi olarak, her ne kadar istemesek te, yaşanması muhtemel bir afet sonrası çaresizce bekleyen değil, çare olan bireyler olalım istiyoruz” diye konuştu. – Bursa

Aileyi ve nesli tehdit eden büyük günâh

Zinâ; evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir.
Bu tariften anlaşılacağı üzere, bekâr veya evli olarak bekârla yapılacak cinsel ilişki zina olduğu gibi, evli ile yapılacak cinsel ilişki de zinadır. Hatta fâhişe(hayat kadını) ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Zina Allah’a ortak koşmanın ve insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günahtır.
Teşhirle başlar
Zinâ; genelde vücûdun erotik organlarını teşhir, şehvetle bakışma ve gizli buluşma gibi haramlarla başlayan ve çok defa yalan, aldatma ve içki gibi haramlarla bağlantılı olarak sonuçlanan îmanı eritici bir haramdır.
Zinâ; toplumun ana kurumu olan aile müessesesinin kutsiyetini zedeleyen, kurulmasını engelleyen, mutluluğunu gideren ve sonuç olarak da neslin bekasını tehdit eden bir haramdır.
Zinâ; cemiyette kadın ticaretini başlatan, geliştiren ve topluma giderek artan oranda hayat kadınları salan bir haramdır.
Zinâ; yaygınlaşması, sanatı, edebiyatı, ilmi, siyaseti, yönetimi ve askerî stratejiyi olumsuz yönde etkileyen bir haramdır.
Zinâ; sebep olduğu ana-baba ve akraba şefkatinden yoksun, hırçın ve nesebi gayr-ı sahih çocuklarla toplumun problemlerini artıran bir haramdır.
Zinâ; bizzat zinacılar arasında kin ve nefret doğuran, onların bağlı bulunduğu aileleri için de bir namus lekesi olarak ihtilâflara, kavgalara ve hatta cinayetlere sebep olan bir haramdır. Zinâ; birçok bedenî ve rûhî hastalığın da kaynağı olan bir haramdır.
Zinâ; düzensiz harcamalara, iş gücü israfına ve isabetsiz teşebbüslere ve çok yönlü nefsanîliğe yönelterek fakirlik doğuran bir haramdır.
Özetlersek deriz ki zinâ; ferdî, ailevî ve içtimaî/sosyal hayatı çökertici ve tövbesizler için âhiret azabına uğratıcı bir haramdır.
Kuran’ın yasağı
Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de zinayı açık olarak yasaklamakta, verilecek cezayı bildirmekte ve zinanın sebep olacağı ahiret azâbını da duyurmaktadır: “ Gerçek müminler Allah’ın yanı sıra ilâh edinip O’na yalvarmazlar. (Öldürdükleri için yargı kararıyla) ölümü hak edenler dışında, Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina da yapmazlar. Bunları yapan kişi işlediği günâhın cezasını görür. Kıyamet Günü bütün günahlarının cezası birbirine eklenir; azâbı kat kat olur. O azabın içinde aşağılık bir halde ebedî olarak kalır.” (Furkân 68-69)
Peygamberimizin dilinden
Yüce Allah zinayı yasakladığı gibi, O’nun Resûlü Peygamberimiz Hz. Muhammed de yasaklamış, ayrıca zina ile ilgili gerekli bilgileri de vermiştir.
-Allah şanını ve bağlılarını artırsın- O, zinayı konu alan, sorumluluğu ve azabını duyuran değişik hadislerinde şöyle buyurur:
“… Aman zina yapmayınız. Zinadan da, diğer cinsel haramlardan da korununuz. Şu gerçeği çok iyi belleyiniz: Cinsel haramlardan korunan kişi cennetliktir.”
“Eğer zinanın uğratacağı azapla ilgili olarak benim bildiğimi sizler de bilseydiniz pek az güler, çok çok ağlardınız.”
Allah’ın Resûlü zinanın haramlığı ve azabını açıklamakla kalmamış, Peygamberlik gözüyle onun zararlarını görmüş ve bize de duyurmuştur. O, zinanın ferdî ve sosyal zararlarını şöylece dile getirmiştir:
“Zina arttığı zaman fakirlik ve çaresizlik de çoğalır.”
“Aman zina yapmayınız. Zina yaparsanız sizin nikâhlı kadınlarınızdan, kadınlarınızın da sizden alacağı cinsel haz körelir. Aman namuslu olunuz ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.”
Yukarıda sunduğumuz hadisler gibi aşağıda sunacağımız hadisler de zinanın kişisel ve sosyal zararlarını açıklamaktadır:
“Zinanın yaygınlaşarak açığa vurulduğu toplumda (aklî hastalıklar ve) ölüm oranı artar.”
“Bir cemiyette zina ve faiz açığa çıkıp yaygınlaşırsa o cemiyet halkının             bizzat kendileri Allah’ın azâbını üzerlerine çekmiş olurlar.”

Engelleyici kurallar

Dünya ve âhiret hayatını olumsuz yönde etkileyecek pek büyük bir suç ve günah olduğu içindir ki İslâm zinayı yasaklamakla kalmamış, zinayı engelleyecek bütün tedbirleri de almıştır.
İslâm Dini; zinayı engellemek için:
Şehvetle bakışmayı, çıplaklığı, gizli kadın erkek birlikteliğini, kadın için yalnız başına uzunca yolculuğa çıkmayı, alkollü içkileri ve şehveti tahrik edici mûsikiyi, zina yöneltici ve onu sakıncasız gösterici (görsel ve yazılı yayınları) yasaklamıştır.
Kadının babası veya kocası ya da kardeşleri tarafından bakılmasını mecburîleştirmiş, böylece zinaya açılan fakirlik yolunu tıkamıştır.
Toplum yönetimini ve velileri evlendirme ile görevlendirmiş, boşanmayı kolaylaştırmış, özel şartları içinde sınırlı çok evliliği onaylamıştır.
İslâm dini, zinayı örgütleyip organize etmeyi veya ona aracılık yapmayı yasaklamıştır. Zina kazancını da haram kılmıştır. Kadın erkek ayırımı yapmaksızın zinacıları aşağılamış ve cezalandırmıştır.

Kuran’dan mesajlar

“Yapmak bir tarafa zinaya yaklaşmayın. Zira o, tam bir iğrençliktir, pek kötü bir yöneliştir.” (İsra 32)

SORU – CEVAP

En ağır zina türleri hangileridir?

En ağır türünden başlayarak, hadisler ışığında zinayı şöylece sıralayabiliriz:

Mahremlerle yapılan: Kendileriyle ebediyen evlenilemeyecek olan kız kardeş, kayın valide, hala, süt teyze gibi mahremlerle yapılan zina, sorumluluğu ve azabı en ağır olan zinadır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurur:”(Helâl/yapılabilir görerek) mahremleri ile zina eden kişi Cennet’e giremez.”

Komşu ile yapılan:  Mahremlerle yapılan zinaya nazaran ikinci derecede değerlendirebileceğimiz zina türü de komşularla yapılan zinadır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurur: İyice bilmenizi isterim. Kişinin komşusunun (veya ortağının) hanımı ile zina etmesi, onun için on kadınla zina etmesinden daha büyük bir günahtır; Daha büyük bir azap sebebidir.

Mücâhitlerin kadınlarıyla yapılan: Peygamberimiz sakındırıcı bir sözlerinde şöyle buyurmuştur: “Savaşan müminlerin eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mümin erkeklere anneleri gibi haramdır. Ey müminler! Ne zannediyorsunuz? Siz bir savaşçının ırzını çiğnemeyi sıradan bir cinsel ilişki mi sanıyorsunuz?”

Bir arada topluca yapılan:Kişinin başkalarının yanında ve gözleri önünde eşi ile ilişkide bulunmasının çok yönlü bir haram olduğu düşünülürse, bir arada topluca zinanın ne derece ağır, büyük bir haram olduğu kavranılabilir.

Evlilerin-yaşlıların zinası: Allah’ın Resûlü Hz.Muhammed şöyle buyurur: “Üç sınıf insan vardır ki Allah Kıyâmet Günü’nde onları zatına muhâtap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler ve evli-yaşlı zinâcılardır.”

Bekârların zinası: Bekârların bekârla olan ilişkisi, zina ve haram ise de diğer zina türlerine kıyasla sorumluluğu en az olan zina türüdür.

Zinanın tövbesi var mıdır?
Ölüm komasına girmeden yürekten yapılan her bir tövbe gibi zinadan ötürü yapılacak tövbe de kabul edilir. Kuran’da pek çok âyet, tövbelerin kabul olunacağını, işlenen günahların silineceğini müjdelemektedir. Şûra sûresinin 25. âyetinde şöyle buyrulur:
“Allah kullarının tövbelerini kabul eder. Onların günahlarını bağışlar ve sizin bütün yaptıklarınızı da bilir.”

Zinadan korunan namuslular zinacılarla evlenebilir mi?
Tövbe etmedikçe ve durumlarını düzeltmedikçe zinacı erkekler namuslu kadınlarla, zinacı kadınlar da namuslu erkeklerle evlenemezler. Örneğin medya aracılığıyla nikâhsız ilişkilerini açıklayanlar, yine medya aracılığıyla tövbelerini dile getirmedikçe namuslu kişilerle evlilik yapamazlar.  Nûr sûresinin 3. âyeti bu durumu açıklamaktadır: “Zinacı erkek ancak kendisi gibi zinacı veya Allah’a ortak koşar bir kadınla evlilik yapabilir…”

BİR HADİS

“Zinanın ortaya çıkarak açıktan rağbet gördüğü bir toplumda, rağbet edici fertler, mutlaka ve mutlaka önceki nesiller arasında bilinmeyen hastalıklara ve kafa rahatsızlıklarına yakalanırlar.”

Not: Pek çok konuyu okuyarak veya dinleyerek öğrenmek isteyen okuyucularımıza web sitemizi ( www.ardev.org – Araştırma Dayanışma ve eğitim Vakfı) ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Sorularınızı gazetemiz (ramazan@milliyet.com.tr) aracılığı ile de sorabilirsiniz.

Ankaragücü Taraftarlarından Bursasporlu Taraftara

Ankaragücü taraftarlarından oluşan grup, kanser nedeniyle ameliyat edilen Bursasporlu taraftarı evinde ziyaret etti.

Ankara‘dan gelen Ankaragücü taraftarları, kanser teşhisi konulan Fehmizat Bayraktar’ı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayraktar, “Bursaspor ile Ankaragücü taraftarları arasındaki dostluğu spor kamuoyunda bilmeyen yok. Bunun temelini de yıllar öncesi şehit olan kardeşim Abdülkerim Bayraktar atmıştı. O gün bugün Bursa-Ankara kardeşliği ile dünyaya mesaj veren iki kulübün dostlarıyız biz. Bunun için bu ziyaretin benim için anlamı daha büyük” diye konuştu.

Şubattan beri hastalık süreci geçirdiğini, ayak ağrıları artınca doktorlar tarafından kanser teşhisi konulduğunu ifade eden Bayraktar, “En büyük kitle 11 santimetreyle böbreğimdeydi. Bu nedenle de böbreğimi aldılar. Ayağımdaki kitle nedeniyle zayıflayan kaslarım oturduğum yerde ayağımın kırılmasına neden oldu. Kırık ameliyatının ardından ayağımdaki kitle 16 Haziran’da alındı. Ayağımda hala birkaç kitle daha bulunuyor. Yakın zamanda yapılacak ışın tedavisiyle de bunlardan inşallah kurtulacağım” ifadesini kullandı.

Bayraktar, “Bursasporlu ve Ankaragücülü arkadaşlarım beni hiç yalnız bırakmadı. Sevgi, ilgi şefkat ve arkadaşlık duygusunu en iyi şekilde görmüş oldum. Ankara‘dan gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bursa-Ankara kardeşliği hiç bitmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ankaragücü taraftarı İlhan Özsağlam da ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduklarını ve her zaman Bursaspor‘un ve Bursasporlu taraftarların yanında olduklarını belirtti. – Bursa 

Restore Edilen Bursa Muradiye Camii İbadete Açıldı

Bursa Muradiye 2. Murat Camii, restorasyonu tamamlanmasının ardından ilk günkü ihtişamıyla ve Ramazan ayının ilk teravih namazı ile ibadete açıldı.

Muradiye Külliyesi içinde bulunan Muradiye 2. Murat Camii, yenilenen yüzüyle kapılarını açtı. Cami, ilk teravih namazında vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte Ramazan ayının ilk teravih namazını Muradiye 2. Murat Camii’nde kıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, “11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının ilk teravih namazını Muradiye Camii’nde kılmak çok anlamlı oldu. Çünkü, Sultan 2. Murat’ın külliyesi komple restore ediliyor ve Muradiye Camii de bu kapsamda restorasyondaydı. Ramazan ayına yetişmesi güzel ve çok anlamlı oldu.” dedi. Başkan Altepe, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon kapsamında cami ve çevresinin komple düzenlendiğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu da şunları kaydetti: “2. Murat Han Hazretleri tarafından yapılan Muradiye Camii bir süredir onarımdaydı. Ramazan’a ve ilk teravihe yetişsin diye bir hedefimiz vardı, yetişti. Pırıl pırıl bir cami oldu. Kalem işleri, orijinal güzellikleri ortaya çıktı. Kaliteli bir iş gerçekleştirildi.”

Uluslararası Bursa Festivalinde Hande Yener Fırtınası

’53. Uluslararası Bursa Festivali’nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Hande Yener, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) koordinasyonuyla gerçekleştirilen ve Türkiye‘nin en uzun soluklu organizasyonu olan 53. Uluslararası Bursa Festivali’nde Hande Yener fırtınası esti. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu‘nda gerçekleştirilen konserde, Yener, yeni ve eski albümlerinden şarkılar seslendirdi. Hayranlarının gönlünü fetheden Yener, eğlenceli sahne performansı da ilgi odağı oldu. Şarkılarını sevenlerinin arasında da söyleyen Yener’e konserinde dansçıları da eşlik etti.

Bursa‘da konser vermenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yener, özel repertuarıyla sevenlerini müzik yolculuğuna çıkardı. Bursa‘da yoğun sevgi seliyle karşılanan sanatçı, yaklaşık 2 saat süren konserde coşkulu bir festival akşamına adını yazdırdı. Sanatçının hareketli şarkılarında sevenleri dans etti. – Bursa

Yeşilay dan Uyuşturucu Afişi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, son günlerde Bursa‘da uyuşturucu vakalarının artması ve “26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” öncesi Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle reklam panolarına uyarı ilanları astı.

Birleşmiş Milletler‘in 1987 yılında uyuşturucu bağımlılığı ve kaçakçılığına dikkat çekmek maksadıyla 26 Haziranı “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü” ilan etmesinin ardından yurt genelinde faaliyetler düzenlenirken, Yeşilay Cemiyeti, astığı afişli ilanlarla gençleri uyarıyor. “Uyuşturucu insanlık düşmanıdır” ve “Uyuşturucunun vaat ettiği her şeyin sonunda acı ve gözyaşı vardır” yazılı afişler, şehrin çeşitli noktalarındaki ilan panolarına asıldı. İsteyen vatandaşlar ise cep telefonlarından “Yeşilay” yazıp 2423’e kısa mesaj göndererek 5 TL bağış yapabiliyor. – Bursa